Copyright infringement

Salgs- og leveringsbetingelser

1. GYLDIGHED

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle Kompetera A/S´ tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt i hvert enkelt tilfælde.

2. TILBUD

2.1 Kompetera A/S´ tilbud bortfalder uden videre, såfremt skriftlig accept ikke er selskabet i hænde senest 30 kalenderdage at regne fra tilbuddets datering.

2.2 Tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

2.3 Tilbud bortfalder uden videre, såfremt Kompetera A/S med baggrund i retten til mellemsalg, indgår aftale med tredjemand.

2.4 Tilbud for produkter, der ikke findes på lager, er afgivet under forudsætning af, at produktet kan fremskaffes af Kompetera A/S på de af selskabet forudsatte betingelser.

2.5 Tilbud kan alene accepteres under ét, og tilbudsmodtager kan således ikke vælge alene at acceptere dele af et tilbud.

3. PRIS

3.1 Alle priser er i danske kroner og excl. moms.

3.2 ”Kostpris” skal betyde Leverandørens reelle indkøbspris med tillæg af håndteringsgebyr, fragt og forsikring.

3.3 Køber er indtil levering har fundet sted forpligtet til at acceptere alle ændringer i prisen, som følge af forøgede omkostninger for Kompetera A/S grundet ændringer i told, skatter og afgifter m.v.

3.4 Kompetera A/S er berettiget til at forhøje prisen, såfremt selskabets leverandørpriser/ indkøbspriser forhøjes i tiden mellem datoen for selskabets tilbud og leveringen.

3.5 Betaling sker i fremmed valuta, såfremt handlen er indgået i denne. 3.6 Handles der i danske kroner baseret på fremmed valutakurs, reguleres salgsprisen med forskellen mellem valutakursen i tilbuddet/ordrebekræftelsen eller i mangel heraf mellem den kurs, der var gældende på dette tidspunkt, og den kurs, der er betalt af Kompetera A/S ved selskabets valutakøb, tidsmæssigt og begrænset indtil 2. bankdag efter Kompetera A/S´ modtagelse af købers rettidige betaling. Ved afdragsvis betaling fordeles kursdifferencen forholdsmæssigt mellem udbetaling og finansieringssum.

4. BETALING

4.1 Betaling skal ske senest den dato, der er angivet i ordrebekræftelsen eller fakturaen. Såfremt en seneste betalingsdato ikke er angivet, er køber forpligtet til at foretage kontant betaling ved levering.

4.2 Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til Kompetera A/S som aftalt, uanset at levering udskydes som følge af købers forhold.

4.3 Køber er forpligtet til at foretage effektiv betaling, og kan alene hvis dette er skriftligt aftalt berigtige købesummen helt eller delvis ved modregning, ved sikkerhedsstillelse etc.

4.4 Køber er ikke berettiget til at tilbageholde eller deponere købesummen helt eller delvis til sikkerhed for opfyldelse af et eventuelt krav mod Kompetera A/S.

4.5 Kompetera A/S er ved købers forsinkede betaling berettiget til at kræve selskabets tilgodehavende forrentet med 2 % om måneden at regne fra forfaldsdagen.

5. LEVERING

5.1 Levering sker, med mindre andet skriftligt er aftalt, på købers adresse ”Fran co”.

5.2 Køber er ansvarlig for, at der er direkte og uhindret adgang til købers adresse.

5.3 Levering sker, med mindre andet skriftligt er aftalt, alene til et areal der er beliggende i grundplan.

5.4 Levering forudsættes at kunne ske inden for sædvanlig arbejdstid (kl. 08.00 – 16.00).

5.5 Leveringstiden er fastsat af Kompetera A/S efter bedste skøn og under hensyntagen til de forhold, der var selskabet bekendt ved tilbuddets afgivelse. Kompetera A/S er ved ændrede forudsætninger berettiget til at udskyde leveringen, uden at køber i den anledning kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

5.6 Levering og overholdelse af leveringstiden er betinget af, at køber har opfyldt sine kontraktmæssige forpligtelser forud for leveringen.

5.7 Såfremt forsinkelse ved leveringstiden skyldes, at Kompetera A/S er i en situation som angivet i pkt. 11.02 udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer. Har hindringen bestået i mere end 6 måneder, er Kompetera A/S berettiget til at annullere aftalen uden i den forbindelse at pådrage sig ansvar. Nærværende bestemmelse finder anvendelse uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

6. MONTAGE, INSTALLATION ETC

6.1 Køber sørger for og afholder omkostningerne ved fremførelse af korrekte og tilstrækkelige forsyninger til det solgte, herunder elektricitet, udsugning, vand m.v.

6.2 Hvis det i tilbuddet/ordrebekræftelsen er fastsat, at købesummen tillige inkluderer montage, er Kompetera A/S eneberettiget til at udpege montøren/ forestå montagen.

6.3 Uanset om Kompetera A/S har forestået placeringen af det solgte, montagen etc., er Kompetera A/S i enhver henseende uden ansvar for om placeringen af det solgte har utilsigtet indflydelse på købers udstyr, installationer, bygninger, gulve m.v. eller påvirkes på utilsigtet vis heraf.

6.4 Kompetera A/S er, uanset om selskabet har foreslået placeringen af det solgte, har forestået montagen, etc. uden ansvar for bygningernes, gulvenes og andre bygningsdeles egnethed, stabilitet etc. samt eventuelle følger heraf.

6.5 Det påhviler køber, i god tid inden levering skal ske, at sikre, at samtlige myndighedstilladelser foreligger. Kompetera A/S er uden ansvar for manglende myndighedstilladelse, og køber er ikke under påberåbelse af manglende myndighedstilladelse berettiget til at afvise levering eller i øvrigt at gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6.6 Det påhviler køber for egen regning at drage omsorg for, at lokalernes klima-, luft- og ventilationsforhold etc. er tilpasset beskaffenheden af det solgte.

6.7 Hvis Kompetera A/S ifølge tilbuddet eller ordrebekræftelsen er pligtig at medvirke ved indkøringen af det solgte, er køber for egen regning pligtig at sørge for, at alle nødvendige materialer i så henseende herunder nødvendig assistance, etc. er tilstede.

7. EMBALLAGE

7.1 Emballage tages kun retur, såfremt dette er skriftligt aftalt.

8. EJENDOMSFORBEHOLD

8.1 Kompetera A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, inkl. instruktionsmateriale m.v. indtil købesummen med tillæg af renter samt evt. omkostninger er honoreret.

8.2 Ved omdannelse af det solgte eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, som det solgte repræsenterede ved salget.

8.3 Køber har ved påkrav pligt til at forsikre det solgte forsvarligt og efter anmodning afgive forsikringsdeklaration. Forsikringen skal med mindre andet skriftligt er aftalt træde i kraft ved leveringen. Undlader køber at tegne forsikringen eller at afgive forsikringsdeklaration, er Kompetera A/S på købers regning berettiget hertil. Kompetera A/S er i bekræftende fald uden ansvar for, under hvilke vilkår forsikring kan tegnes.

8.4 Kompetera A/S kan kræve, at køber underskriver en af selskabet konciperet købekontrakt indeholdende en bestemmelse om ejendomsforbehold.

9. BESKRIVELSER ETC.

9.1 Tegninger, specifikationer, o. lign., som er udleveret af Kompetera A/S før eller efter tilbuddets afgivelse, forbliver selskabets ejendom, og må ikke videregives eller i øvrigt misbruges.

9.2 Kompetera A/S er berettiget til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, herunder valg af anden maskine etc., hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for køber.

9.3 Oplysninger og specifikationer er alene vejledende.

10. MANGLER OG REKLAMATION

10.1 Køber er straks – og senest 48 timer efter at levering har fundet sted – pligtig at foretage en omfattende undersøgelse af det solgte.

10.2 Undlader køber at foretage den i pkt. 10.01 anførte undersøgelse af det solgte, kan køber ikke senere påberåbe sig mangler ved det solgte, som kunne eller burde have været konstateret ved undersøgelsen.

10.3 Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter at manglen er eller burde være konstateret, skriftligt give Kompetera A/S meddelelse herom samt nøjagtigt angive hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han undlader at reklamere som ovenfor anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.

10.4 Mangler, der direkte eller indirekte kan henføres til overlast, usædvanlig brug, mangelfuld vedligeholdelse eller betjening, brug af forkerte smøremidler, fundamenter samt almindelig slid, kan ikke gøres gældende af køber, og det uanset om Kompetera A/S har afgivet garanti.

10.5 Kompetera A/S er uden ansvar for mangler, der direkte eller indirekte kan henføres til dele, der ikke er leveret af selskabet.

10.6 Mangler ved det solgte vil efter Kompetera A/S´ beslutning blive afhjulpet eller det solgte vil blive omleveret. Køber er efter, at afhjælpning eller omlevering har fundet sted ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder erstatning.

10.7 Skønner Kompetera A/S, at udbedring ikke hensigtsmæssigt kan foretages hos køber eller det sted, hvor det solgte er installeret, skal køber for Kompetera A/S´ regning returnere det solgte, eller dele heraf, til et af Kompetera A/S anvist sted.

10.8 Defekte eller mangelfulde dele er Kompetera A/S´ ejendom, og skal af køber stilles til Kompetera A/S´ disposition.

10.9 Kompetera A/S er eneberettiget til at afhjælpe mangler. Købers forandring af eller indgreb i det solgte fritager således Kompetera A/S for enhver forpligtelse.

10.10 Køber accepterer, at afhjælpning eller omlevering som følge af manglens beskaffenhed, det solgtes karakter, knowhow etc. kan forsinke købers brug af det solgte uden, at køber i den anledning kan rejse krav af nogen art eller gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Kompetera A/S er uden ansvar for det solgtes egnethed til specifikke opgaver.

10.12 Det solgte sælges som beset og køber bekendt uden ansvar for Kompetera A/S, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet eller ordrebekræftelsen.

10.13 En eventuelt af Kompetera A/S ydet garanti er personlig for køber, og kan ikke overdrages til tredjemand.

11. ANSVARSBEGRÆNSNING

11.1 Kompetera A/S hæfter ikke for driftstab, driftsforstyrrelser, råvaretab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

11.02 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Kompetera A/S, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen særlig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, så som brand, krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, lovindgreb eller indgreb fra lokale myndigheder, kassation af større arbejder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

11.03 Hindres mangelsfri eller rettidig levering midlertidigt som følge af de under pkt. 11.02 anførte omstændigheder, udskydes leveringstiden med det antal dage hvori omstændighederne består. Kompetera A/S´ levering indenfor 3 uger efter omstændighedernes ophør, anses dog som rettidig levering.

11.04 Kompetera A/S er uden ansvar berettiget til at annullere en aftale, såfremt en eller flere af de i under pkt. 11.02 nævnte omstændigheder samlet har stået på i 6 måneder.

12. RETURNERING

12.01 Det solgte tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.

12.02 Foreligger skriftlig aftale om returnering, sker transport til Kompetera A/S eller det af selskabet anviste sted for købers regning og risiko. I det omfang Kompetera A/S påføres forsendelsesomkostninger m.v. er selskabet berettiget til at kræve disse refunderet af køber, og modregne disse i købers eventuelle krav mod Kompetera A/S.

13. PRODUKTANSVAR

13.01 Kompetera A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Kompetera A/S eller andre, som det har ansvaret for.

13.02 Kompetera A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom, løsøre eller personer, som indtræder medens det solgte er i køberens besiddelse. Kompetera A/S er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår.

13.03 Kompetera A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

13.04 Såfremt Kompetera A/S må blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Kompetera A/S skadesløs i enhver henseende.

13.05 Hvis tredjemand fremsætter krav mod køber om erstatningsansvar efter nærværende punkt, er køber forpligtet til straks skriftligt at underrette Kompetera A/S herom.

13.06 Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved den ret eller voldgiftsret, som behandler det erstatningskrav, der er rejst mod Kompetera A/S på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af det solgte.

14. TRANSPORT AF RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

14.01 Kompetera A/S er med frigørende virkning berettiget til at overdrage samtlige selskabets rettigheder og forpligtelser overfor køber til tredjemand.

15. TILBAGEHOLDSRET

15.01 Køber er ikke berettiget til under nogen omstændigheder at udøve tilbageholdsret i ejendele tilhørende Kompetera A/S.

16. HEMMELIGHOLDELSE

16.01 Køber er ikke berettiget til under nogen omstændigheder at videregive eller udnytte oplysninger, som køber i kraft af forhandlinger eller indgået aftale med Kompetera A/S er kommet i besiddelse af.

17. TVISTER

17.01 Enhver uoverensstemmelse mellem Kompetera A/S og køber skal afgøres efter dansk ret med Retten i Lyngby, som aftalt værneting.