Copyright infringement

Salgs- & leveringsbetingelser

Du kan også hente vores salgs- og leveringsbetingelser som PDF

Ikon_PDF

1.1. Anvendelse

Nærværende Standard Salgs- og Leveringsbetingelser finder anvendelse ved Kompetera’s salg af maskinel, standardprogrammelpakker og mindre konsulentopgaver i det omfang, betingelserne ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem Kompetera og kunden. For så vidt angår Kompetera’s salg af standardprogrammelpakker gælder endvidere de eventuelle af producenten fastsatte særlige vilkår.

1.2. Mangler

Kunden skal umiddelbart efter modtagelsen undersøge det leverede for synlige fejl og mangler og/eller uoverensstemmelse mellem det i følgesedlen/ fragtbrevet angivne og leverancen, og såfremt Kunden finder sådanne forhold, skal Kunden straks – og senest syv dage efter modtagelse af leverancen – orientere Kompetera herom.
Alle ordrer på under kr. 5.000,00 excl. moms, tillægges et forsendelses- og håndteringsgebyr på kr. 95,00 excl. moms pr. ordre. Dette gælder ikke for ordre som sker i henhold til SKI´s rammeaftaler.
Kompetera’s ansvar for mangler ved leveret maskinel og/eller standardprogrammel er identisk med det ansvar for mangler, som Kompetera’s respektive leverandører til enhver tid påtager sig over for Kompetera i relation til det pågældende produkt og programmel. Medmindre der mellem Kunden og Kompetera indgås særskilt Serviceaftale, er Kunden selv ansvarlig for levering og afhentning af fejlbehæftet udstyr.

1.3. Ejendomsret

Ejendomsretten til hver enkelt leverance forbliver hos Kompetera indtil hele købesummen er betalt.
Ejendomsretten til det leverede standardprogrammel og kopier heraf forbliver dog hos producenter og/eller Kompetera, også efter at levering til Kunden samt betaling fra Kunden har fundet sted.

1.4. Afbestilling / Returnering

Kunden er uberettiget til at afbestille/returnere en leverance, efter at aftale om salg er indgået mellem Kunden og Kompetera. Kompetera kan imidlertid ved skriftlig aftale herom mellem Kunden og Kompetera rent undtagelsesvis vælge at acceptere, at Kunden afbestiller/returnerer en leverance af hardware, såfremt:

  • A Leverancen returneres i den stand, hvori den blev leveret af Kompetera og i ubeskadiget og uåbnet originalemballage.
  • B Leverancen består af varer, der lagerføres af Kompetera.
  • C Returnering sker til Kompetera i Herlev for Kundens regning og  risiko, og Kunden betaler et gebyr til dækning af Kompetera’s omkostninger i  forbindelse med afbestillingen/returneringen
1.5. Fakturering

Kompetera fakturerer Kunden for leverancen på forsendelsesdagen.

1.6. Betaling

Alle priser er angivet eksklusive merværdiafgift og andre offentlige afgifter. Sådanne afgifter afholdes af Kunden ud over de aftalte priser. Alle priser er eksklusive omkostninger ved levering, medmindre andet er aftalt.
Betalingsbetingelserne er netto kontant 30 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling beregnes 1,8% rente pr. påbegyndt måned.

1.7. Erstatning

Kompetera er alene erstatningsansvarlig over for Kunden for skade, der direkte kan henføres til Kompetera’s grove uagtsomhed eller forsæt. Kompetera er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for Kundens indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til – driftstab og/eller avancetab, Kunden lider som følge af Kundens misligholdelse af sine forpligtelser over for tredjemand samt tab, der kan henføres til mistede eller ændrede data. Kundens erstatningskrav over for Kompetera kan under ingen omstændigheder overstige summen af de betalinger – dækkende de seneste seks måneder – som Kunden har betalt til Kompetera for leverancer i henhold til Aftalen, medmindre Kompetera har handlet forsætligt over for Kunden.

1.8. Underleverandører

Kompetera forbeholder sig ret til at benytte underleverandører i forbindelse med opfyldelse af leverancen. Såfremt Kompetera vælger en underleverandør, som Kunden af forretningsmæssige årsager ikke ønsker at give indsigt i Kundens edb-mæssige forhold, kan Kunden henstille, at Kompetera vælger en anden underleverandør, mod at Kunden betaler eventuelle meromkostninger i forbindelse hermed.

1.9. Tredjemands krav

Kunden indestår for, at tredjemand ikke har rettigheder over det af Kundens maskinel og software, der berøres af Kompetera’s leverance.

1.10. Force Majure

Hverken Kompetera eller Kunden er ansvarlige over for den anden part for forhold, over hvilke parten ikke er herre, og hvis indtræden parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning, herunder – men ikke begrænset til – strejke, lockout, underleverandørs forsinkelse og underleverandørs konkurs eller betalingsstandsning.
Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest otte arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt.

1.11. Tvister

Aftalen er undergivet dansk ret, og retten i Lyngby er aftalt som værneting for eventuelle tvister aftalen vedrørende.